Služby s vazbou na „minutový prostor“ (wellness, sportoviště, konference, atp.)


Při nabídce služeb, kde jste omezeni kapacitou / počtem poskytnutých služeb, můžete využít funkci propojení služby na konkrétní rezervovatelný hodinový/minutový prostor. Tím pádem si udržíte přehled o tom, kdo má danou službu objednanou a zároveň zajistíte, aby nedošlo k „overbooku“ při prodeji těchto služeb.

Nejčastěji se pravděpodobně bude jednat o následující služby:

 • Wellness procedury / sauny
 • Pronájem konferenčních prostor (konferenční sály, salónky)
 • Pronájem sportovišť (bowling, squash,…)

Propojení na minutový prostor a vytvoření rezervace při online objednávce služby přes RESERVATION+ od 17.10.2023 funguje pro služby s účtováním nastaveným za „celou službu“. Služby  s jiným druhem kalkulace mohou být nabízeny online, ale při jejich online objednávce není vytvořena rezervace na daném minutovém provozu.

Nastavení propojení služby na provoz

Otevřete si nastavení služby (nebo vytvořte novou) a projděte si oknem nastavení parametrů služby. Pro propojení služby na minutový/hodinový prostor je potřeba vybrat jeden z následujících způsobů účtování:

 • Za celou službu (nejčastěji jednorázové služby s pevně danou délkou – masáže, procedury, atp.)
 • Za minuty nebo hodiny (nejčastěji pronájem konferenčních prostor, sportovišť a vybavení (kurty, horolezecká stěna, koloběžky, kola,…)

Následně vybíráte o něco níže konkrétní hodinový / minutový prostor, ke kterému se tato služba vztahuje. Minutové / hodinové prostory je potřeba nejprve vytvořit v sekci Nastavení / Hotel / Pokoje, pokud je zatím nemáte nastavené.

Pokud je cena služby účtována za „celou službu“ vyplňujete v sekci „napojení služby na prostor“ také délku této služby v minutách.

Pokud je služba účtovaná za minuty / hodiny vyplňujete, za jakou jednotku času se zadaná cena účtuje (na výběr je 1 minuta nebo 60 minut).

Nastavení má následně vliv na vytváření rezervací služeb na minutové plachtě a na přidávání služeb do klasických rezervací a vytváření propojených rezervací na konkrétní službu na konkrétním minutovém prostoru. Více o zbývajícím nastavení služeb naleznete v samostatné sekci „Služby“.

Přidání služby do účtu rezervace (a rezervace propojeného prostoru)

Host u Vás má rezervaci a je v pořádku ubytovaný. V průběhu pobytu si doobjedná reflexní masáž na konkrétní termín. Pojďme si ukázat další postup v Previu.

Otevřete si danou rezervaci a v účtu si přidejte novou položku a z našeptávače vyberte konkrétní službu, v našem případě Reflexní masáž.

Po přidání služby budete dotázáni na vytvoření související minutové / hodinové rezervace pro tuto službu, které potvrďte.

Obratem se Vám pak otevře již známé okno tvorby minutové rezervace.

 • Služba bude předvybrána podle služby zadané do účtu původní rezervace.
 • Termín bude přednastaven na den a čas začátku původní rezervace, můžete ho samozřejmě změnit na libovolný den rezervace a čas (i mimo termín rezervace, pokud by např. host čerpal službu po odhlášení z ubytování).
 • V sekci „Zákazník“ bude automaticky nastaveno „z rezervace“ a bude předvybrána rezervace, přes kterou jste službu původně zadávali.
 • Pokud služba patří konkrétní osobě, můžete ji ještě označit konkrétním hostem. Prakticky to pak znamená, že u dané služby bude jako vlastník v účtu veden vybraný host.

Do rezervace ubytování se Vám po uložení automaticky přidá i odpovídající rezervace minutového / hodinového provozu a opět se Vám zobrazí hlavní okno skupiny.

Samostatná rezervace masáže

Na plachtě minutových rezervací vytvořte tažením myši rezervaci na některý z masážních prostorů.

Otevře se nám níže uvedené okno s nastavením minutové rezervace.

Vzhledem k tomu, že je na tento prostor propojeno více různých služeb (různé typy masáží) nebude nám „Služba“ vybrána automaticky. Pokud bychom měli na prostor propojenou pouze jednu službu, byla by nám automaticky předvybrána. Rozklikneme si tedy seznam služeb.

V seznamu nám budou na prvních místech nabídnuty nejprve všechny služby propojené na konkrétní prostor (všechny druhy masáží) a níže pak i ostatní služby, které na tento prostor nejsou vázané, ale také je mohu do rezervace přidat. Vybereme si jednu z masáží, např. reflexní masáž.

Po výběru služby s pevně danou délkou si můžete všimnout, že v okně byl skryt termín rezervace DO. K nastavení zůstává pouze termín a čas OD, který je předvyplněn podle času, na který jsme rezervaci na plachtě natáhli. Čas DO se po výběru služby již neupravuje, protože vybraná služba má pevně danou délku.

Termín samozřejmě můžete ještě změnit a ve spodní části okna pak doplnit kontaktní osobu (nebo rezervaci služby propojit na jinou existující rezervaci) a přidat poznámku. Po uložení Vám bude na plachtě vytvořena rezervace služby s odpovídající cenou natíženou v účtu rezervace.

Rezervaci můžete ale vytvářet i přes tlačítko pro přidání nové rezervace, kdy tím pádem nemáte předvybraný termín a prostor (na který jsme v předchozím případě přímo rezervaci natáhli na plachtě rezervací). Postup vytvoření rezervace se v tomto případě částečně liší.

Nyní můžete začít s tvorbou rezervace ze „dvou stran“, buď nejprve vyberete konkrétní službu nebo vyberete o něco níže konkrétní prostor. Obě pole spolu úzce souvisejí a reagují na sebe.

 • Při výběru služby s vazbou na konkrétní prostor se Vám v poli „Prostor“ nabídnou pouze prostory, kde lze tuto službu čerpat.
 • Při výběru prostoru, který má vazbu na služby, se Vám v poli „Služba“ nabídnou pouze služby související s tímto prostorem a dále také odděleně i služby, které nemají vazbu na žádný konkrétní prostor.

Vytvoření rezervace pak probíhá podobným způsobem jako bylo popsáno výše. Jedinou položkou navíc je pak výběr termínu, který v tomto případě není předvyplněný.

Doplňující informace pak naleznete zde.

Online rezervace ubytování a masáže

V prvním kroku rezervačního formuláře si host vybere konkrétní pokoj a termín a pokračuje do dalšího kroku. Výběr termínu rezervace pak bude určující pro nabízené termíny masáže, kterou objednáme v dalším kroku.

Součástí následujícího kroku rezervace je výběr služeb. V našem případě máme speciální sekci s masážemi. U služeb s propojením na rezervovatelný prostor je vedle názvu vidět ikona hodin, která po najetí myší zobrazuje délku dané služby.

Zvolíme si například lávovou masáž a otevře se nám následující okno s výběrem termínu. Dny, kdy je možné službu čerpat, odpovídají termínu rezervace a to včetně dne příjezdu a dne odjezdu. Kliknutím na některý z dnů si vyvoláme tabulku obsazenosti dané služby / propojeného prostoru (na jednu masážní místnost může být možnost rezervace více různých druhů masáží atp.).

Vybereme např. sobotu 21.10.2023. V pravé části okna se nám objeví možné termíny rezervace. Ty jsou určeny zaprvé otevíracími hodinami rezervovaného prostoru a zadruhé již existujícími rezervacemi na daný prostor. Na obrázku níže je vidět, že termíny od 13:30 do 16:00 jsou již plně obsazeny. Vybereme proto termín od 12:00. Výběrem termínu se nám zaktivuje tlačítko „pokračovat“ a je do něj doplněna cena služby (která se pro danou službu může lišit v různých dnech rezervovaného termínu).

Po potvrzení se nám vybraný termín zobrazí přímo u dané služby a můžeme s ním dále pracovat. Termín objednané služby je možné zrušit, je možné přidat další službu na jiný termín a případně je (jak vidíte na obrázku výše) i možnost kliknout na tlačítko „nevím termín“, kterým službu rezervujete, ale nebude vytvořena související rezervace na konkrétní čas a prostor. Tu je pak možné vytvořit dodatečně po dohodě s ubytovatelem.

Výsledné vybrané termíny pak mohou vypadat např. takto. Máme objednané dvě různé masáže na konkrétní termín a u druhé lymfatické masáže si zatím nejsme jisti termínem.

Po dokončení celé rezervace pak v potvrzení zaslaném na email nalezneme přesné termíny rezervace jednotlivých služeb (pokud byly zvoleny).

Rezervace se nám tímto způsobem uloží do plachty – rezervace klasického pokoje + 2x objednávka služby na konkrétní termín a na konkrétní prostor. U druhé lymfatické masáže, u které nebyl vybrán konkrétní termín, si můžete v účtu všimnout zelené ikony, pomocí které vytvoříte dodatečně rezervaci na konkrétní čas a prostor, jakmile bude host vědět požadovaný termín.