Finance


Reporty financí fungují na třech různých „úrovních“. Finanční toky můžete sledovat na základě částek, které jsou v pokojových účtech jednotlivých rezervací.

Druhou variantou je pak sledování hodnot vystavených dokladů v těchto rezervacích. Poslední alternativou je pak sledování na základě hodnoty plateb jednotlivých dokladů v rezervacích.

Filtry

Kromě standardních filtrů na stavy rezervací a jejich uhrazenosti zde naleznete také filtry na konkrétní typy pokojů. Můžete si tedy vyfiltrovat výsledky pouze za prostory, které Vás zajímají.

V hlavním nastavení parametru reportů můžete filtrovat podle částek hotelových účtů, dokladů a plateb.

Vysvětleme si některé reporty podrobněji:

  • Hotelové účty celkem – souhrnná částka celého účtu bez rozlišení položek
  • Hotelové účty dle služeb – rozpis jednotlivých položek hotelových účtů a jejich souhrn
  • Hotelové účty dle rastrů – Vámi definované položky jako služby a drobný prodej můžete sdružovat do rastrů, které jsou pak v rámci tohoto reportu automaticky sečteny
  • Služby po pokojích – podrobný rozpis jednotlivých rezervací po pokojích, kdy je vždy vidět přesný obsah hotelového účtu a součet jednotlivých položek v účtech za všechny pokoje a rezervace ve filtrovaném období
  • Doklady – je možné filtrovat podle jejich uhrazenosti, měny dokladu a typu dokladu (faktura/prodejka/atp.)
  • Platby – podobně jako u dokladů je možné filtrovat podle typu platby (hotovost/karta/atp) a měny.

Doplňme si ještě několik informací k datovému filtru. Celkem zde máte 4 možnosti v kombinaci s výběrem datového rozpětí:

Při práci s reporty je důležité si uvědomit rozdíly mezi jednotlivými datovými filtry a podle svých potřeb zvolit ten správný pro aplikaci ve Vašem profilu. Ukažme si několik příkladů:

  • Datum příjezdu 1.-31.1. – započteny budou všechny rezervace, které mají příjezdový den v lednu. Do reportu budou započteny i celkové částky rezervací, které začínají až na konci daného měsíce a přesahují do následujícího. Podobným způsobem se do reportu nijak nebudou započítávat rezervace, které začínají v prosinci a končí v lednu.
  • Datum odjezdu 1.-31.1. – opačný případ, kdy se počítají celkové částky rezervací, které končí ve zvoleném období. Pokud rezervace v tomto období začíná, ale končí až v únoru, nebude do reportu zahrnuta.
  • Poměrně rozložit 1.-31.1. – kombinace předcházejících dvou možností. Do reportu budou zahrnuty celé částky rezervací, které se nacházejí uvnitř datového intervalu. Rezervace, které začínají/končí v předcházejícím/následujícím měsíci budou do výsledných hodnot započteny poměrově. Tzn. pokud např. 5 denní rezervace o dva dny přesahuje do následujícího měsíce, bude do lednového reportu započtena pouze 3/5 hodnota jejího hotelového účtu (nebo jednotlivých položek v závislosti na typu reportu).

Je důležité si uvědomit, že způsobu výpočtů reportů může být opravdu velké množství. Osobně si myslíme, že reporty podle data příjezdu a odjezdu jsou přesnější, ale záleží na Vašem uvážení.

U poměrového reportu jsou částky spadající do reportu vypočítány čistě poměrově, tzn. nerozlišuje se zde čas přidání položky (např. doobjednané služby v jeden konkrétní den v průběhu pobytu) na hotelový účet.


Zobrazení reportů

Výsledek reportu si můžete jako obvykle zobrazit jako sloupcový nebo koláčový graf. Další možností je pak tabulka (vhodná pro další export), která obsahuje jak celkovou hodnotu tak i počty jednotlivých položek/dokladů/plateb atp.

Vše je možné exportovat do PDF nebo XLS přes ikonu s tiskárnou.


Oblíbené filtry

Pod tlačítkem s hvězdou naleznete také možnost uložit si aktuálně nastavený filtr do „oblíbených“ pro další použití.

Ušetříte si tím čas a veškeré uložené filtry můžete jednoduše opětovně vyvolat přes stejné tlačítko.