Základní nastavení R+


Postup při implementaci:

 • Kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo napište na adresu info@previo.cz s tím, že máte o „booking engine Reservation +“ zájem.
 • Vyčkejte, než Vám potvrdíme, že jsme vám službu Reservation + aktivovali.
 • Následující zdrojový kód vložte do své webové prezentace:
<!-- Reservation PLUS start -->
<div class="previo-reservation-form">
<script type="text/javascript" src="https://booking.previo.app/iframe/"></script>
<iframe src="https://booking.previo.app/?hotId=123456" scrolling="no" frameborder="0" width="100%" height="2000" name="previo-booking-iframe" id="previo-booking-iframe" allowTransparency="true"></iframe>
</div>
<!-- Reservation PLUS end -->

Povinné parametry atributu SRC iframe:

 • hotId=123456 – ID Vašeho hotelu (zjistíte jej přímo v Previu v menu „Nápověda -> O aplikaci“)

Nepovinné parametry atributu SRC iframe:

Všeobecné parametry

 • lang=cs – označení jednotlivých jazykových mutací (cs = čeština, en = angličtina, de = němčina, ru = ruština, sk = slovenština, it = italština, fr = francouzština, es = španělština, pl = polština, zh = čínština, ro=rumunština, sl=slovinština, uk=ukrajinština)
 • currency=CZK – označení měny (CZK = česká koruna, USD = americký dolar, EUR = euro, GBP – britská libra, RUB – ruský rubl, PLN – polský zlotý, UAH – ukrajinská hřivna, HUF – maďarský forint)
 • hideCurrencies=EUR – slouží pro skrytí měny, kterou nechcete ve formuláři používat (např. v Previu máte v měnách povolené CZK, USD a EUR, ale na webu chcete prodávat pouze v CZK > tzn. při vložení rezervačního formuláře použijete parametr hideCurrencies=EUR-USD).
 • showTabs=reservation-map – ponechá zobrazené pouze vybrané záložky („reservation“ – rezervace ubytování, „stay“ – rezervace pobytových balíčků, „review“ – recenze hostů, „pricelist“ – ceník, „occupancy“ – obsazenost, „map“ – mapa, „checkin“ – online checkin, pokud je povolený v Previu, „coupon“ – formulář k objednání dárkových poukazů, „hotels“ – seznam zařízení ve skupině hotelů), „service“ – záložka se samostatným prodejem služeb na konkrétní čas (bez ubytování). Jména jednotlivých záložek jsou oddělena pomlčkou. Pořadí záložek bude odpovídat pořadí v jakém je uvedete v tomto parametru.
 • hideTabs=stay-review-pricelist-occupancy – schová vybrané záložky („reservation“ – rezervace ubytování, „stay“ – rezervace pobytových balíčků, „review“ – recenze hostů, „pricelist“ – ceník, „occupancy“ – obsazenost, „map“ – mapa, „checkin“ – online checkin, pokud je povolený v Previu, „hotels“ – seznam zařízení ve skupině hotelů). Jména jednotlivých záložek jsou oddělena pomlčkou.
 • theme= změna barevnosti šablony – možné šablony jsou: dark, orange, red, green, gray, bordo, brown, purple, theme01, darkblue, black, darkbrown, lightorange, darkgreen, lightgreen, wine, violet, darkpink, gold, naturegreen, pink, darkmode-gold, darkmode-cyan, darkmode-gray, darkmode-pink, darkmode-blue, darkmode-orange, darkmode-green
 • hotelDetail=1 – ukáže v hlavičce detail hotelu (logo, název, základní služby, adresu, hodnocení, krátký popis hotelu a fotogalerii). Hodí se hlavně v případě, že zobrazujete formulář v novém okně, nebo pokud na něho odkazujete z jiných webů.
 • ga=UA-1234567-8 – kód účtu Google Analytics (Property ID) pro měření návštěvnosti.
 • showHotels=XXX-YYY, tímto parametrem lze omezit, které hotely ze skupiny se budou zobrazovat v záložce „Seznam zařízení“ a „Mapa“. Zá = doplňte číslo konkrétního Previo profilu a pokud chcete zobrazit více hotelů oddělte čísla pomlčkou. Např. takto: showHotels=730562-730700. Pořadí se odvíjí podle toho v jakém pořadí jednotlivé profily zapíšete do parametru.
 • ratePlan=XXX pomocí tohoto parametru můžete vložit rezervační formulář, který bude používat cenový jiný cenový plán, než jaký je pro R+ nastavený v modulu Rezervační systémy. Tzn. R+ s tímto parametrem bude používat ceny, obsazenost a restrikce vybraného cenového plánu. ID konkrétního plánu naleznete v ceníku. Je možné kombinovat s obdobným parametrem nrrRatePlan uvedeným níže.
 • nrrRatePlan=YYY viz výše parametr ratePlan. Použití obou parametrů zároveň je následující https://booking.previo.app/?hotId=XXXX&ratePlan=1111&nrrRatePlan=2222

Parametry pro záložku Rezervace

 • guestFilter=1, zobrazí doplňující filtr na počet osob. Pro konkrétní počty osob lze doplnit parametry numberOfAdults=X a childAges=X-Y. Bez těchto parametrů budou vždy předvybrány dvě dospělé osoby. Vše dohromady použitelné i s parametrem arrival (viz níže „nepovinné parametry iframe“). Při použití parametru guestFilter budou automaticky u nabídky pokojů zobrazeny různé kombinace rezervace a možných strav (pokud chcete výběr strav zobrazovat až v následujícím kroku u extra služeb, použijte navíc parametr hideRoomMeals=1).
 • showRoomType=546, zobrazí ve formuláři pouze požadované pokoje (ID pokojů), pro zadání více pokojů použijte pomlčku: showRoomType=12345-6543-8974. Pokoje budou seřazeny podle pořadí v jakém je zapíšete do parametru.
 • highlightRoomType=546, „zvýraznění jednoho konkrétního typu pokoje (546 nahraďte číslem typu pokoje). Vybraný pokoj bude přesunut na první místo v seznamu a automaticky budou rozbaleny ceny pro různé počty osob, nevratná cena atp.
 • discountCoupon=ABC2017, vyplní automaticky slevový kupón
 • expandServices=1, ve třetím kroku zobrazí seznam všech nabízených služeb (záložka „Vše“) a zároveň rozbalí a zobrazí obsah jednotlivých skupin služeb.
 • expandPrices=1 – automaticky rozbalit všechny pokoje a zobrazit ceny pro jednotlivé obsazenosti na 2. kroku rezervace
 • hideSoldRooms=1 – skryje všechny vyprodané pokoje v daném termínu, budou tedy zobrazeny pouze pokoje, které nejsou obsazené nebo uzavřené k prodeji.
 • hideBenefits=1 – skryje textové a grafické motivátory na prvním kroku rezervačního procesu.
 • everyGuestSameMeal=1 tento parametr znemožní volbu možnosti „každý host jiná strava“ pokud nabízíte více různých typů strav. Tzn. pro všechny hosty v rezervaci musí být zvolena 1 konkrétní stava.

Parametry pro 3. krok rezervace

 • V tomto kroku je jedinou ovlivnitelnou položkou pořadí „Skupin služeb“ pokud je máte zadané.
 • Pokud skupiny nevyužíváte, budou všechny služby vypsány podle platného pořadí v jedné záložce.
 • Pokud si služby rozčleníte do více skupin (např. masáže, sport, atp.) bude výsledné pořadí záložek/skupin záležet na průměrném pořadí služeb v jednotlivých skupinách.
 • Tzn. skupinu „masáže“ např. kde mám služby s pořadím 3, 5, 7, 8. Jednotlivá pořadí sečteme a vydělíme počtem služeb (4) a vyjde průměr 5,75. Druhá skupina „sport“ má 2 služby s pořadím 2 a 4, tzn. průměr je průměr 3, takže skupina „sport“ zobrazena na prvním místě před skupinou „masáže“.

Parametry pro finální 4. krok rezervace

 • showGuestDetail=1, rozbalí formulář na doplnění údajů ke všem hostům v rezervaci na 4. kroku formuláře
 • showNote=1, rozbalí poznámku ve 4. kroku rezervačního formuláře
 • mandatoryData=name-address-country-passport-visa – nastaví povinná pole u hostů ve třetím kroku objednávky. („name“ – celé jméno, „country“ – země, „address“ – kompletní adresa, „visa“ – vízum)
 • redirectUrl=http://www.mojedomena.cz/dekujeme-za-rezervaci – URL, na kterou bude přesměrován poslední krok rezervačního formuláře po odeslání objednávky.
  (Tento parametr můžete doplnit volitelným parametrem redirectType=iframe/parent. Přesměrovaná stránka se tak zobrazí v iframu nebo v celém okně prohlížeče. Pokud parametr nepoužijete, bude přesměrování provedeno automaticky v rámci iframu.)
  Jako jeho GET parametry bude posláno pole comIds – čísla právě vytvořených rezervací, API funkcemi (např. Hotels.searchBonuses) lze následně získat podrobné informace.

  • price – celková cena rezervace
  • currency – měna rezervace
  • arrival – datum příjezdu ve formatu YYYY-MM-DD
  • departure – datum odjezdu ve formatu YYYY-MM-DD
  • customerName – jméno kontaktní osoby
  • customerEmail – email kontaktní osoby

Parametry pro záložky ceník/obsazenost

 • pricelistType=seasons / pricelistType=rooms, ceník se automaticky zobrazuje ve variantě „rooms“ (kdy se vybírá pokoj pro zobrazení kalendáře) pokud máte více než 4 cenové sezóny do budoucnosti. Pokud použiteje parametr pricelistType=seasons nebo máte méně než 4 cenové sezóny do budoucna, ceník bude zobrazen jako tabulka s cenami všech pokojů, kde pouze vybíráte termín namísto typu pokoje pro zobrazení cen ubytování.
 • numOfGuests=min/max/číslo – určuje počet osob, který se předvybere při volbě pokoje. Min. vždy zobrazí ceny za jednu osobu (nehledě na kapacitu pokoje). Max vždy zobrazí cenu za plnou kapacitu hlavních lůžek daného pokoje.
 • showOccupancyTabs=object/objectKind/object-objectKind – parametr určuje, které záložky se budou zobrazovat v sekci Obsazenost. Object je obsazenost konkrétních pokojů, objectKind obsazenost typů pokojů a při použití obou parametrů oddělených pomlčkou se zobrazí obě záložky.
 • drawOccupancyBy=object/objectKind – určuje, která záložka bude zobrazena jako výchozí v sekci Obsazenost. „object“ – po konkrétních pokojích“, „objectKind“ – dle druhů pokojů.

Parametry k balíčkům

 • showStays=12345, zobrazí pouze vybrané pobytové balíčky (podle ID balíčku), pro zadání více balíčků využijte pomlčku: showStays=123-456-789
 • stayPricesPerRoom=1, zobrazí balíčky účtované za pokoj (a jejich cenu) podle této logiky a nepřepočte cenu na osobu (tzn. zobrazí se nejnižší cena za celý pokoj, ne nejnižší cena dopočítaná za jednu osobu při objednávce balíčku)

Parametry dárkovým poukazům

Při použití následující kombinace parametrů &showTabs=coupon&couponType=cash nebo &showTabs=coupon&couponType=stay, je možné změnit obrázek v hlavičce objednávkového formuláře pomocí dalšího parametru:

 • couponHeader=1-5 (1 je výchozí obrázek přírody, ostatní jsou více „neutrální a dárkové)

Parametry k záložce samostatného prodeje služeb (showTabs=service)

 • serviceListType=XXX (list/tiles) – výchozí zobrazení služeb bude buď seznam nebo dlaždice s možností přepínání mezi těmito možnostmi. Při použití parametru bude zobrazena vždy pouze vybraná varianta bez možnosti přepnutí (list = seznam, tiles = dlaždice)
 • showServices=12345-23456-34567 – na záložce Služby zobrazí pouze vybrané služby podle zadaných ID služeb (ID služeb naleznete v seznamu služeb).
 • showServicesGroup=222333 – zobrazí pouze vybranou skupinu služeb (ID skupiny naleznete v detailu služby)
 • serviceId=12345 – Odkaz na rezervaci konkrétní služby podle ID (viz showServices). Při použití dodatečného parametru &arrival=DD.MM.YYYY je možné navíc předvybrat konkrétní den. Arrival parametr je nepovinný.

Příklad použití nepovinných parametrů

Schování záložky obsazenosti a zobrazení formuláře v anglickém jazyku:

<!-- Reservation PLUS start -->
<div class="previo-reservation-form">
<script type="text/javascript" src="https://booking.previo.app/iframe/"></script>
<iframe src="https://booking.previo.app/?hotId=123456&lang=en&hideTabs=occupancy" scrolling="no" frameborder="0" width="100%" height="2000" name="previo-booking-iframe" id="previo-booking-iframe" allowTransparency="true"></iframe>
</div>
<!-- Reservation PLUS end -->

Povinné atributy iframe:

 • scrolling=“no“ – nezobrazovat scrollbary uvnitř elementu iframe (výška formuláře je upravována automaticky)
 • name=“previo-booking-iframe“ – název elementu iframe
 • id=“previo-booking-iframe“ – ID elementu iframe

Nepovinné atributy iframe:

 • width=“100%“ – nastavení šířky formuláře
 • height=“2000″ – nastavení výšky formuláře
 • frameborder=“0″ – rámeček elementu iframe
 • allowTransparency=“true“ – povolení průhlednosti elementu iframe
  Lze také předvyplnit formulář pomocí GET parametrů a přesměrovat uživatele na další kroky najednou:

Záložka Rezervace pro objednání konkrétního pokoje:
Jako src iframu používejte http://booking.previo.app/?hotId=123456 s těmito parametry:

 • showRoomType=123 – ID druhu pokoje (povinný)
 • arrival=DD.MM.YYYY – datum nájezdu (volitelný, defaultně dnešek)
 • departure=DD.MM.YYYY – datum odjezdu (volitelný, defaultně o den později, něž datum nájezdu)

Záložka Balíčky pro objednání konkrétního pobytového balíčku:
Jako src iframu používejte http://booking.previo.app/stay/?hotId=123456 s těmito parametry:

 • stayId=123 – ID balíčku (povinný)
 • arrival=DD.MM.YYYY – zobrazení kalendáře s předvybraným konkrétním dnem (volitelný, defaultně nejbližší možné)

Vlastní měření cílů / konverzí / retargetingu / a jiné

Awords a Sklik konverze a GA e-commerce transakce měří Previou automaticky. Pokud chcete měřit i jiné cíle jako je navštívení 2. kroku formuláře, dokončení rezervace, zjistitit jaké datum vyplnil klient na 1. kroku je možné využít jednoduchého předávání informací mezi iframem a webovou stránkou. Při přechodu z jednoho kroku na druhý posílá iframe do webové stránky volání metody reservationPlusStepEvent pokud taková metoda v parent stránce existuje, zavolá se, vč. parametrů, kde se dozvíte na jaký krok uživatel právě přešel a na 2. a 5. kroku navíc získáte doplňující informace o rezervaci (datum, cenu, číslo voucheru).

Vaše funkce může vypadat následovně:

/**
 * @param JSON reservationInfo
 */
function reservationPlusStepEvent(reservationInfo) {  
   values = JSON.parse(reservationInfo);

   // reservation was created
   if(values.step == 5) {
      // this will print available data to console
      console.log(values);
      // do some action
   }
}

Více informací k vlastnímu měření naleznete zde.