Poplatky


Nejdůležitějším nastavením je hodnota poplatku z pobytu ve Vaší oblasti. Informace o tom získáte z městské/obecní poplatkové vyhlášky.

Pojďme nyní k samotnému nastavení. Vše funguje na principu toho, že si nastavíte tzv. „sadu poplatků“. Kliknutím na tlačítko se zeleným plus v levém horním rohu modulu vytvoříte novou sadu poplatků.

Pro každou sadu poplatků můžete nastavit několik parametrů / vlastností, přičemž když vytváříte novou sadu poplatků, vždy automaticky převezme veškeré nastavení předchozí sady, tak abyste mohli pouze provést nové změny a nemuseli vše nastavovat znovu.

Platnost sady poplatků

Platnost sady poplatků vždy zadáváte od určitého data, což může být užitečné např. ve chvíli, kdy se velikost poplatku v čase mění. Tzn. pokud již dopředu víte, že např. od 1.1. následujícího roku se velikost poplatku mění, můžete si novou hodnotu poplatku zadat již dnes. Pro všechny rezervace vytvořené na následující rok už se pak automaticky použije nová velikost poplatku.

Pokud budete nastavovat sadu poplatků do meziobdobí mezi již vytvořenými sadami, automaticky se Vám upraví platnost všech sad.

Rozlišování poplatků podle délky pobytu

Velikost poplatku a případné osvobození od jeho platby je možné přizpůsobit i délce pobytu. Např. v ČR jsou osvobozeny od poplatku pobyty o délce více než 60 nocí.

Vše funguje tak, že si nadefinujete libovolný počet rozpětí na délky pobytu. Jednotlivá rozpětí se nemohou překrývat. Pokud vynecháte určitou délku pobytu v nastavení rozpětí, bude to znamenat, že pro danou délku rezervace se poplatek nebude odvádět.

Pro každé nastavené časové rozpětí se Vám dole o sloupeček rozšíří spodní tabulka s poplatky. Tím pádem je možné nadefinovat, že pro určité délky pobytu se např. poplatek neodvádí nebo je jeho výše odlišná od standardní hodnoty.

Ve výše uvedeném příkladu je vše nastavené následujícím způsobem:

 • Pro pobyty o délce 1-10 nocí se odvádí poplatek 50 Kč (kromě kategorie dítě, které je nastaveno jako výjimka – viz dále).
 • Pro pobyty o délce 11-60 nocí se odvádí nižší poplatek 25 Kč (opět kromě kategorie dítě).
 • Pro pobyty o délce 61 a více nocí není nastavený interval a to znamená, že se pro takto dlouhé rezervace neodvádí žádný poplatek.

Rozlišování poplatků měny

Poplatky je také možné nastavit v rozdílné výši pro jednotlivé používané měny. Velikost poplatku v ostatních měnách je možné zadat jak ručně, tak můžete nechat velikost poplatku automaticky dopočítat podle platného kurzu.

V tabulce budou pak šedě zobrazeny automaticky dopočítané hodnoty a černě ručně zadané. Pokud pak vytvoříte rezervaci v sekundární měně (např. EUR) tak budou poplatky započítány v odpovídající hodnotě pro tuto měnu.

Výjimky na kategorie hostů

Ve spodní části okna také můžete nastavovat výjimky z všeobecného nastavení. Výjimky mohou být např. na kategorii hostů. Pro danou kategorii si pak můžete např. nastavit, že bude osvobozená od platby poplatku a to odškrtnutím zaškrtávátka ve sloupečku „Odvádí poplatek“. Tím se Vám deaktivuje pole pro zadání hodnoty poplatku pro danou kategorii.

Případně je touto výjimkou možné taky nastavit např. to, že určitá kategorie hostů např. od určitého počtu nocí neodvádí žádný poplatek.

V tomto příkladu je to tedy nastaveno následujícím způsobem:

 • Všeobecné pravidlo – poplatky jsou 50 Kč (1-10 nocí) a 25 Kč (11-60 nocí).
 • Výjimka z všeobecného pravidla 1 – kategorie „dítě bez nároku na lůžko nebude odvádět poplatek při jakémkoliv pobytu (o libovolné délce) a jako důvod osvobození se nastaví „dítě do 18 let“.
 • Výjimka z všeobecného pravidla 2 – kategorie „dítě“ platí poplatek 10 Kč (pro pobyty o délce 1-10 nocí) a při delších pobytech (11 a více nocí) už poplatek neodvádí. Jako důvod osvobození se automaticky nastaví „pobyt o délce x nocí“.

Výjimky na pokoje

Funguje podobně jako u výjimky na kategorie hostů. Nyní se jedná o výjimku na ubytování na konkrétním typu pokoje. Nastavuje se přes stejné tlačítko „Přidat výjimku“.

V příkladu to máme takto:

 • Všeobecné pravidlo – poplatky jsou 50 Kč (1-10 nocí) a 25 Kč (11-60 nocí).
 • Výjimka ze všeobecného pravidla – hosté ubytovaní na pokoji „POPLATKY ROOM“ jsou osvobozeni od poplatku z pobytu.

Výjimka na kategorii se dá kombinovat i s výjimkou na pokoje. Tzn. je možné např. nastavit, výjimku na seniory ubytované na apartmánu atp. Všechny ostatní kategorie hostů, pokoje a jejich různé kombinace se budou chovat podle všeobecného pravidla, ale pro seniory na apartmánu bude platit konkrétní výjimka ohledně ubytovacího poplatku.

Porovnání podmínek

Může také dojít k situaci, kdy se několik různých výjimek překrývá. Nastavím si např. jinou velikost poplatku na apartmánu (10), jinou velikost poplatku pro děti (20) a jinou velikost poplatku pro děti na apartmánu (30). Jaké je pak pořadí uplatnění jednotlivých výjimek?

Vždy se aplikuje ta nejvíce nejkonkrétněji definovaná podmínka. Tzn. pokud bych měl nastavené tři výše uvedené podmínky aplikovala by se mi ta, která je zároveň nastavena na pokoj i kategorii hosta (tzn. 30).

Pokud bych měl pouze podmínku na kategorii hosta (20) a druhou podmínku na pokoj (10) vždy by se mi aplikovala podmínka na kategorii hosta (20), která má před podmínkou na pokoj přednost.


Obecné nastavení

V horní části sady poplatků se můžete přepnout do druhé záložky s obecným nastavením. Čeka tam na Vás trojice nastavení.

Způsob rozepisování poplatku v hotelovém účtu (bude poplatek veden jako samostatná položka v hotelovém účtu nebo ho chcete sloučit s položkou ubytovacích služeb?)

 • Rozepsat na samostatný řádek
 • Sloučit s položkou ubytovací služby

Vzhledem k tomu, že poplatek z pobytu je veden v 0% DPH sazbě, doporučujeme poplatek rozepisovat jako samostatnou položku.


Vliv poplatku na výslednou cenu ubytování (bude poplatek připočten k ceníkové ceně ubytování nebo nastavená cena ubytování už počítá se zahrnutým poplatkem?)

 • Zachovat celkovou cenu ubytování
 • Připočítat poplatek k ceně ubytování

Tuto druhou věc si nejlépe vysvětlíme na příkladu. V ceníku máme zadanou cenu za 1 noc 100 Kč a poplatek je 20 Kč.

Při zachování celkové ceny ubytování bude finální cena 100 Kč podle našeho ceníku. V té už bude zahrnut poplatek tzn. cena ubytování bude 80 kč (= 100 – 20) + 20 Kč poplatku.

Při připočítání poplatku k ceně ubytování bude finální cena 120 Kč. Ta se skládá ze 100 Kč za ubytování plus 20 Kč poplatku.


Vliv poplatku na výslednou cenu pobytového balíčku (podobně jako předchozí nastavení ale pro pobytové balíčky).

 • Zachovat celkovou cenu balíčku
 • Připočítat poplatek k ceně balíčku

Balíček v zadané ceně již obsahuje poplatek nebo bude poplatek přidán do účtu nad rámec celkové nastavené ceny pobytového balíčku jako samostatná položka.