Samostatné minutové rezervace


Po napojení služeb na konkrétní hodinové/minutové prostory se můžeme podívat na samotné čerpání služby a vytváření rezervací. Nejprve si vše ukážeme při vytváření samostatné minutové rezervace bez návaznosti na rezervaci klasického ubytování. Vše si ukážeme na příkladu masáží, které máme napojené na konkrétní prostor.

Nastavení našich masáží vypadá následujícím způsobem. Všechny jsou účtovány za celou službu, mají různou délku a jsou propojené na prostor „Masáže“.

Přesuneme se následně na plachtu minutových rezervací a pomocí tažení myší si tam vytvoříme rezervaci na některý z masážních prostorů.

Otevře se nám níže uvedené okno s nastavením minutové rezervace.

Vzhledem k tomu, že je na tento prostor propojeno více různých služeb (různé typy masáží) nebude nám „Služba“ vybrána automaticky. Pokud bychom měli na prostor propojenou pouze jednu službu, byla by nám automaticky předvybrána. Rozklikneme si tedy seznam služeb.

V seznamu nám budou na prvních místech nabídnuty nejprve všechny služby propojené na konkrétní prostor (všechny tři druhy masáží) a níže pak i ostatní služby, které na tento prostor nejsou vázané, ale také je mohu do rezervace přidat. Je také možné uložit rezervaci bez konkrétní služby (ponecháte pole prázdné a stejně tak prázdný zůstane i účet vytvořené rezervace).

Vybereme si jednu z masáží, např. reflexní masáž.

Po výběru služby s pevně danou délkou si můžete všimnout, že v okně byl skryt termín rezervace DO. K nastavení zůstává pouze termín a čas OD, který je předvyplněn podle času, na který jsme rezervaci na plachtě natáhli. Čas DO se po výběru služby již neupravuje, protože vybraná služba má pevně danou délku.

Termín samozřejmě můžete ještě změnit a ve spodní části okna pak doplnit kontaktní osobu (nebo rezervaci služby propojit na jinou existující rezervaci) a přidat poznámku. Po uložení Vám bude na plachtě vytvořena rezervace služby s odpovídající cenou natíženou v účtu rezervace.

Rezervaci můžete ale vytvářet i přes tlačítko pro přidání nové rezervace, kdy tím pádem nemáte předvybraný termín a prostor (na který jsme v předchozím případě přímo rezervaci natáhli na plachtě rezervací). Postup vytvoření rezervace se v tomto případě částečně liší.

Nyní můžete začít s tvorbou rezervace ze „dvou stran“, buď nejprve vyberete konkrétní službu nebo vyberete o něco níže konkrétní prostor. Obě pole spolu úzce souvisejí a reagují na sebe.

  • Při výběru služby s vazbou na konkrétní prostor se Vám v poli „Prostor“ nabídnou pouze prostory, kde lze tuto službu čerpat.
  • Při výběru prostoru, který má vazbu na služby, se Vám v poli „Služba“ nabídnou pouze služby související s tímto prostorem a dále také odděleně i služby, které nemají vazbu na žádný konkrétní prostor.

Vytvoření rezervace pak probíhá podobným způsobem jako bylo popsáno výše. Jedinou položkou navíc je pak výběr termínu, který v tomto případě není předvyplněný.

Termín služby

Jak už bylo zmíněno výše, pokud je služba účtovaná „za celou službu“ nastavujete u ní konkrétní délku v minutách a při vytváření rezervace na tento typ služby nenastavujete čas DO, protože je automaticky vypočítán jako čas začátku rezervace + délka vybrané služby.

Pokud máte služby účtované „za minuty nebo hodiny“, nastavujete při vytváření rezervace oba dva časy (OD i DO). Služba nemá pevně danou délku a je možné ji čerpat v libovolné délce. Viz např. služba Squash 1 hodina s cenou 250 Kč za 60 minut.

Při vytváření rezervace kurtu bude okno služby vypadat následujícím způsobem. Čas bude předvyplněn podle Vámi natažené rezervace v plachtě (nebo ručně zadán pokud použijete tlačítko pro vytvoření nové rezervace služby vlevo nad plachtou).

Jednoduše řečeno, služba nemá pevně danou délku, ale je možné ji rezervovat na více časových úseků zároveň, přičemž každý jednotlivý úsek je zpoplatněn samostatně.

Při výše uvedené rezervaci na dvě hodiny se mi služba do účtu natíží 2x.

Dostupnost rezervovatelného prostoru

Při vytváření rezervace služby s pevně danou délkou tak při výběru termínu vidíte dostupnost vybraných prostorů.

Jak je vidět na obrázku výše, můžete se setkat se třemi stavy:

  • Zavřeno > mimo otevírací hodiny minutového provozu (otevírací hodiny nastavíte v nastavení konkrétního prostoru v Nastavení / Hotel / Pokoje – časy mimo otevírací hodiny se Vám následně ani nebudou zobrazovat na plachtě, takže získáte lepší náhled na časy, kdy má daný prostor opravdu otevřeno).
  • Volno > rezervaci vybrané služby s pevně danou délkou je možné s přihlédnutím na ostatní rezervace a délku služby umístit ve vybraném čas do vybraného prostoru.
  • Obsazeno > rezervaci není vzhledem k již existujícím rezervacím a případně i délce služby umístit v daném čase na vybraný prostor.